CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)

عنوان مقاله: تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)
شناسه (COI) مقاله: JR_SAFRON-1-1_002
منتشر شده در شماره 1 دوره 1 فصل پاییز در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه حسن زاده اول - دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی
پرویز رضوانی مقدم - استادگروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
محمد بنایان اول - دانشیارگروه زراعت گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
رضا خراسانی - استادیارگروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

خلاصه مقاله:
به منظور مقایسه وزن های مختلف بنه مادری کشت شده و تعیین سطوح مناسب کود گاوی بر عملکرد گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی طی 2 سال زراعی 1390-1391 و 1391-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 سطح وزن بنه مادری (شامل گروههای وزنی 1/1 – 3، 3/1 – 5، 5/1 – 7 و 7/1 -9 گرم) و 4 سطح کود گاوی 0)، 20، 40 و 60 تن در هکتار) و در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس شاخصهای عملکرد بنه زعفران نشان داد که این شاخص ها بهطور معنیداری تحت تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی قرار گرفت. همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری در سطوح مختلف کود گاوی نیز بر شاخص های ذکر شده معنی دار بود. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 7/1-9 گرم با میزان مصرف 60 تن در هکتار کود گاوی، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح 510) بنه در متر مربع) و بیشترین عملکرد بنه 1044) گرم در متر مربع) را نشان داد.به نظر می رسد بنه های با وزن بیشتر در سال اول کشت، تعداد بنههای بیشتری (در هر 4 گروه وزنی) تولید کرده اما بنههای با وزن کمتر توانایی تولید بنه های با وزن بیشتر از وزن بنه مادری، بیشتری دارند. شاخصهای عملکرد گل زعفران در سال اول نشان داد که با افزایش وزن بنه های کشت شده، عملکرد گل در سال اول کشت افزایش یافت. نتایج تجزیه واریانس تعداد گل و عملکرد تر و خشک گل و کلاله زعفران در سال دوم حاکی از پاسخ معنیدار این شاخصها در واکنش به وزن بنه مادری، کود گاوی و اثر متقابل وزن بنه مادری در سطوح مختلف مصرف کود گاوی بود، بهطوریکه با افزایش وزن بنه مادری و افزایش سطوح مصرف کود گاوی مقادیر این شاخص ها افزایش یافت. به نظر میرسد تولید بنه های با وزن بیشتر در سال اول کشت زعفران و بهدنبال آن افزایش عملکرد گل، نیازمند بنههای مادری درشت و مصرف کود گاوی در سطوح بیشتر باشد.

کلمات کلیدی:
اندازه بنه، بنه دختری، کود دامی، عملکرد کلاله

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/722368/