رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با انعطاف پذیری شناختی و رضایت شغلی آنها در مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,378

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACHSCONF01_231

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با انعطاف پذیری شناختی و رضایت شغلی آنها در مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر تهران درسال تحصیلی1394-95 میباشد که تعداد آنها طبق آمار آموزش و پرورش منطقه 1968 نفر بودند. براساس جدول مورگان، تعداد نمونه 320 نفر برآورد شد که با نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی (CFI)، رضایت شغلی gdi و مهارت های ارتباطی جرابک (2004)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاه شد. نتایج حاصل نشان داد، مهارتهای ارتباطی معلمان با متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و رضایت شغلی آنها همبستگی مثبت و معنادار دارند. به عبارت دیگر با افزایش مهارتهای ارتباطی، میزان انعطاف پذیری شناختی و رضایت شغلی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

مهارتهای ارتباطی- انعطاف پذیری شناختی- رضایت شغلی

نویسندگان

مرضیه اسدی

کارشنا ارشد تحقیقا آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

علاالدین اعتماداهری

دکتری و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.