تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-1_020

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آنها را افزایش دهد. به منظور بررسی پایداری و تشخیص ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانه بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج ، اصفهان ، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان ) به مدت دو سال (83‐1381) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس های ساده و مرکب حاکی از وجود تفاوت های معنی دار بین عملکرد دانه در ژنوتیپ ها بود. به منظور بررسی دقیق تر اثرمتقابل و تعیین ژنوتیپ های پایدار تجزیه پایداری با استفاده از روش های واریانس محیطی ، ضریب تغییرات محیطی ، روش رگرسیونی ابرهارت ‐ راسل ، روش رگرسیونی فینلی ‐ ویلکینسون ، روش رگرسیونی پرکینز ‐ جینکز، اکووالانس ریک، واریانس پایداری شوکلا، روشهای غیر پارامتری میانگین و انحراف معیار رتبه و روش نسبت شاخص عملکرد انجام شد. نتایج بدست آمده از این روش ها تقریبا مشابه بودند. بر اساس اکثر روش ها ژنوتیپ های آی سی ان 328‐93 و آللی .4. مولا 2 به عنوان ارقام پایدار شناخته شدند. ژنوتیپ گلوریا هم مخصوص مناطق نامساعد ضعیف تشخیص داده شد.

نویسندگان

شهرام بهرامی

عضوهییتعلمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

محمدرضا بی همتا

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمد سالاری

استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

محمود سلوکی

استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زابل