هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATE-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعاتحاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک هایمرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومیپویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهرهوری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران ازمسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذارقادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراینهر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفتهاست. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اماپارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیکگشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شدهدر سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند.همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسب تری نسبت به نرخرشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیریقاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهایبخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.

کلیدواژه ها:

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ، قاعده تیلور ، هدف گذاری تورم ، هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی

نویسندگان

ندا بیات

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

جاوید بهرامی

استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

تیمور محمدیان

دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی