رابطه بین عوامل تنش زای شغلی وفرسودگی شغلی درافراد شاغل مراکزنگهداری معلولین ذهنی در شهر قم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 257

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_158

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عوامل تنش زای شغلی وفرسودگی شغلی درافراد شاغل مراکزنگهداری معلولین ذهنی انجامشد.این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی واز لحاظ روش توصیفی ازنوع همبستگی صورت گرفته است.جامعه ی مورد مطالعه کلیه افرادشاغل درمراکز نگهداری معلولین ذهنی است.حجم نمونه باروش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردید. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه های استرس شغلی HSE، فرسودگی شغلی مسلش بهره گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده هاازآمارتوصیفی :میانگین وانحراف معیار وآمار استنباطی از آزمون های کلسوگروف اسمرینوف- رگرسیون خطی ساده وچند متغیره وآزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که ضریب تاثیر عوامل تنش زای شغلی دارای آمار بحرانی محاسبه شده وبه مقدار 9/746 است که بزگتر از مقداربحرانی 1/96 است وسطح معنادار آزمون کمتر از 0/05 است که ازتاثیر معنادار عوامل تنش زای شغلی برفرسودگی شغلی حمایت شده است که درتمام ابعاداسترس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت ومعناداری درافراد شاغل مراکز نگهداری معلولین ذهنی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، توکل به خدا ، کارکنان مراکز نگهداری معلولین ذهنی

نویسندگان

سمانه سعادت کوهی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

یوسف شاهی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران