بررسی اثرسیستم های یادگیری الکترونیکی برتعهد کارکنان مطالعه موردی :کارکنان دانشکده های فنی استان یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_039

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بسیاری از سازمانها سعی دارند که بر مبنای فناوریهای نوین و استفاده از خدمات الکترونیک به سایر رقبا پیشی گرفته و خدمات نوینی را ارایه نمایند. در عصر حاضر، سیستم های یادگیری الکترونیکی، توسط سازمان ها بویژه داشگاه ها، وموسسات آموزش عالی، مورد توجه قرار گرفته اند، و تحقیقاتی نیزدراین زمینه صورت پذیرفته است، اما درسازمانهای آموزشی، نظیر آموزش وپرورش، و دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی، تحقیقات کمتری صورت پذیرفته است که، این امر در سطح استان یزد، دارای نمود بیشتری می باشد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرسیستم های یادگیری الکترونیکی، برتعهد کارکنان دانشکده های فنی استان یزد، می باشد. این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان دانشکده های فنی استان یزد، و تعداد شاغلین به تعداد 250 نفر می باشدکه، بر اساس جدول مورگان تعداد 148 نفر، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، از طریق پرسشنامه 43 سوالی در بخشهای(تعهد کارکنان، دسترسی به مواد آموزی، رضایت یادگیرندگان، بهره وری و یادگیری شخصی سازی شده) می باشد که، نرخ بازگشت پرسشنامه ها 90 درصد می باشد. روایی پرسشنامه صوری بوده، و به تایید استاتید رشته مدیریت دانشگاه رسیده، و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/94 بوده، و مورد تایید می باشد. داده های گردآوری شده، با استفاده از نرم افزارهای AMOS ، و تحلیل معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن بود که، در تحلیل معادلات ساختاری، سیستم یادگیری الکترونیکی، بر تعهد کارکنان، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین در زیر متغیرهای یادگیری الکترونیکی (یادگیری شخصی سازی شده، رضایت یادگیرندگان، بهره وری و دسترسی مواد آموزشی)نیز، بر تعهد کارکنان تاثیر دارد، و بر این اساس کلیه فرضیه های پژوهش، مورد تایید قرار می گیرد. بر این مینا پیشنهاد می شود که، با ایجاد نوآوری و خلاقیت در سیستم یادگیری الکترونیکی، برای بالا بردن میزان تاثیر آن، بر تعهد کارکنان، با بهره گیری از افراد خلاق و نوآور، استفاده شود.

نویسندگان

حسن مهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش تحول، موسسه آموزش عالی امین فولادشهر