بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با امنیت روانی دردانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA02_333

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از مشکلات رفتاری و مهار کردن انگیزه استفاده از اینترنت اشاره می کند.اعتیاد اینترنتی رفتاری وسواسی یا آرزوی برقراری پیوند یا حتی نمودی از انتقال یا بازتاب روابط و یا رفع نیاز قلمداد می شود. این مطالعه با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با امنیت روانی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آزادشهر می باشد. در مطالعه حاضر از روش تحقیق توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر هستندکه از بین جامعه آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 307 نفر) 130 زن/ 177 مرد( به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها نیز از شاخص های توصیفی آماری از جمله میانگین،انحراف استانداردو جدول توزیع فراوانی وآزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به کام استفاده شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و امنیت روانی استفاده گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شایع بوده و جهت پیشگیری از خطرات و عوارض آن در دانشجویان، توجه به امنیت روانی ضروری به نظر میرسد.همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین استفاده از اینترنت و امنیت روانی رابطه وجود دارد.

نویسندگان

فاطمه سالاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

کاظم شریعت نیا

استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر