اثر یک دوره ی هشت هفته ای تمریىات ترامپولین بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر پایه دیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_039

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش به بررسی تاثیر یک دوره هشت هفته ای تمرینات ترامپولین بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سال 96-1395 می باشد به همین منظور 45 دانش آموز پایه دوم ابتدایی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین 5 مدرسه ابتدایی منطقه دو یزد انتخاب شدند در این پژوهش ابتدا نمونه ها در پیش آزمون مربوط به تعادل ایستا آزمون لک لک و تعادل پویا آزمون Y شرکت کردند. سپس هر دو گروه تمرینی شامل گروه کنترل، گروه تمرینات طرح ملی ژیمناستیک در پروتکل های معین شده خود طی یک دوره هشت هفته ای و هر هفته سه جلسه یک ساعته شرکت کردند. داده های حاصل پس از سنجش نرمال بودن از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف با استفاده از آزمون فرضیه ها از تحلیل کواریانس در سطح معناداری P<0/05 استفاده شد. نتایج نشان دهنده پیشرفت در گروه تمرینات ترامپولین برای آزمون تعادل پویا معنادار بود P=0/00 ولی برای آزمون تعادل ایستا معنادار بود P=0/322 براساس نتایج به دست آمده، تمرینات ترامپولین موجب پیشرفت تعادل ایستا و پویای دانش آموزان می شود، از این رو این تحقیق، ترامپولین در مدارس مفید ارزیابی می کند.

کلیدواژه ها:

ترامپولین ، تعادل ایستا و تعادل پویا

نویسندگان

محمدداوود یاوری

کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکت اصلاحی دانشگاه شهرکرد ایران

بهنام قاسمی

استادیار دانشگاه شهرکرد ایران

علیرضا امیدی

استادیار دانشگاه شهرکرد ایران

ابوالفضل یاوری

کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی تفت ایران