مقایسه میزان افسردگی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی با دانشجویان غیر تربیت بدنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_014

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با انگیزه ضرورت توجه به بهداشت روانی و با هدف کلی توصیف و مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 96-1395 صورت گرفته است روش تحقیق در این پژوهش به تناسب موضوع انتخابی، روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد نمونه های تحقیق به روش تصادفی از بین دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته رشته های تحصیلی: تربیت بدنی، حسابداری، کامپیوتر معماری، ناوبری، مخابرات دریایی و مکانیک موتورهای دریایی که جمعا شامل 300 نفر دتانشجو بوده اند، انتخاب و به مورد اجرا درآمده است. میانگین سنی نمونه های تحقیق دامنه بین 19 تا 21 سال بوده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه سنجش افسردگی آرون بک B.D.I بوده که 21 جنبه تحت افسردگی را در 6 دامنه مجزا مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل داده های آماری به منظور استخراج نتایج توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است یافته های حاصل از نتایج تحقیق با مقایسه میانگین نمرات افسردگی در دو گروه آزمودنی، نشان داده که فرض تحقیق H1 مبنی بر وجود اختلاف معنی دار آماری مورد تایید واقع شده است. به این صورت که میزان افسردگی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی در مقایسه با میزان افسرد گی دانشجویان پسر سایر رشته های تحصیلی کمتر بوده است.

کلیدواژه ها:

افسردگی ، دانشجویان تربیتی بدنی ، دانشجویان غیر تربیت بدنی

نویسندگان

طیبه شریفی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ایران

فریده اصغری

عضو هییت علمی گروه علوم تربیتی دانشکده انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ایران

سیدحسین علوی

عضو هییت علمی گروه تربیتی بدنی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران ایران