تحلیل اثرات مرد گرایی و زن گرایی بر درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری با تمرکز بر نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان طبس)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_428

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات مردگرایی و زن گرایی بر درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری با تمرکز بر نقش تعدیلی حمایت اجتماعی شهرستان طبس است. این پژوهش از جهت هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شهرداری طبس تشکیل دادند که شامل 200 کارمند،که با استفاده از فرمول کوکران 150 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد مردگرایی و زن گرایی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کاری که با پایایی (و روایی همگرا) 0/799(0/508)، 0/920(0/514)، 0/900(0/502) جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، مرد گرایی و زن گرایی در درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری شان در شهرداری طبس تاثیری مثبت و معنادار داشته است، همچنین حمایت اجتماعی نیز به طور مستقیم بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اثر مثبتی داشته است و البته نقش تعدیلی حمایت اجتماعی در ارتباط مردگرایی و زن گریی با درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه ها:

مردگرایی و زن گرایی ، حمایت اجتماعی ، کیفیت زندگی کاری

نویسندگان

نگار معتمدی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

سعید عابسی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

راضیه مقدس زاده مقدم

دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران