ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت آبی سیب زمینی در منطقه جیرفت به روش فایو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 912

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_142

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

از آنجایی که خاک مهمترین عنصر بیوسفر زمین است و بدون آن حیات در خشکی ها جریان و دوامی نخواهد داشت، حفظ و حراست از آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.ارزیابی اراضی راهکاری برای استفاده بهینه از اراضی و جلوگیری از تخریباراضی، شناسایی ظرفیت تولید و انتخاب کاربری متناسب با ظرفیت تولید اراضی است.هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه جیرفت برای محصول سیب زمینی بر اساس روش FAOمیباشد.برای انجام این مطالعه، اشکال اراضی مخروطه افکنه، پدیمنت و دشتشناسایی شد ،وبر روی هر سطح ژیومرفیک یک خاک رخ شاهد و در مجموع 3 خاکرخ شاهد حفر و نمونه برداری شد.بر اساس نتایج بدست آمده عوامل محدودکننده در منطقه شامل خصوصیات فیزیکی خاک به ویژه میزان سنگریزهو خصوصیات حاصلخیزی مانند ماده آلی خاک و هم چنین شوری میباشد.نتایج نشان داد خاکرخ شماره1 حفر شده برروی سطح مخروطه افکنه، و خاکرخ شماره 3واقع بر سطح پدیمنت دارای کلاس تناسب اراضی نامناسب همیشگی (N2(و خاکرخ شماره2واقع بر روی دشت کلاس تناسب اراضی نامناسب فعلی(N1(میباشد.

نویسندگان

زهرا مسعودی

دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

اعظم جعفری

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدهادی فرپور

استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان