ارزیابی و مقایسه 3 روش آزمایش الک، شابلون دایره ای و مربعی برای اندازه گیری دانه بندی رسوبهای رودخانه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 582

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_080

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

آگاهی از دانه بندی رسوبات رودخانهای نقش مهمی در انجام مطالعات مربوط به ساماندهی و تحلیل رفتار رودخانه ها ایفا میکند. امروزه در کنار روش های مرسومی چون دانه بندی ازطریق الک ها روشها و ابزار جدیدی هدف ما را تاحدی تامین مینماید. یکی از ابزاری که محققان آن را جهت بدست آوردن اندازه رسوبات پیشنهاد دادهاند، استفاده از شابلون دایرهای و مربعی می باشد. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل دقت دانه بندی رسوبات با استفاده ازشابلونهای موجود، با قدرت تفکیک مختلف صورت گرفت. در این تحقیق به ارزیابی هر 3 روش دانه بندی الک، شابلون دایره ای و مربعی و مقایسه درصد خطای نسبی شابلونهای دایره ای و مربعی نسبت به روش معیار یعنی روش الک، پرداخته شد و دو وسیله ی جدید نیز با هم سنجیده شد . درنهایت باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، میتوان گفت که شابلون مربعی باخطای نسبی کمتر، عملکردی مشابه الک داشته و نسبت به شابلون دایرهای نیز قابلاعتمادتر است. همچنین،این پژوهش در توجیه بهکارگیری روشهای تفکیک جدید است. با توجه به نتایج بدست آمده از شابلون مربعی با توجه به خطای نسبی قابل قبول آن نسبت به الک استاندارد، در مقابل شابلون دایره ای معرفی شده است.

نویسندگان

سیدمحمدباقر شهابی حقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز،

حسین حمیدی فر

استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز