ارزیابی حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن ET0 به تغییر پارامترهای هواشناسی با مدل CROPWAT( مطالعه موردی؛ نواحی جنوب کشور، شهر اهواز)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_065

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن ET0 به تغییر پارامترهای هواشناسی با مدل CROPWAT در ایستگاه هواشناسی اهواز در دوره آماری سال 2005-1965 استفاده شد. ابتدا مقدار ET0 در هر ماه های با استفاده از مدل CROPWAT که مبنای محاسبه آن روش پنمن مانتیث فایو 56 است برآورد گردید .سپس مقدار هر یک از پارامترهای هواشناسی به صورت تکی شامل حداقل و حداکثر دما، درصد رطوبت نسبی هوا، سرعت باد و ساعات آفتابی در بازه 20 ±درصد تغییر داده شدند و میزان ET0 برای هر یک با مدل CROPWATمحاسبه گردید. نتایج نشان داد که در ایستگاه هواشناسی اهواز در مقیاس سالانه و ماهانه، بیشترین حساسیت ET0مربوط به حداکثر دما و رطوبت نسبی و کمترین حساسیت مربوط به حداقل دما و ساعات آفتابی می باشد . در این ایستگاه در مقیاس سالیانه با افزایش 20 درصد مقدار حداکثر دما به میزان 25.14 درصد ET0 افزایش و رطوبت نسبی به مقدار 71.7 درصد ET0 کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

پارامترهای هواشناسی ، تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن ، مدلCROPWAT ، تحلیل حساسیت ، اهواز

نویسندگان

جمال محمدی معله زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز ،

یزدان خدارحمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز ،