بررسی تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه روغن نباتی در بیوراکتور غشایی غوطه ور در زمان ماند میکروبی و هیدرولیکی پایین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 859

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF04_297

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر زمان ماند میکروبی (SRT) و هیدرولیکی (HRT) پایین رویتصفیه پساب واقعی پالایش روغن آفتابگردان حاوی اسید اولییک بالا بوسیله بیوراکتور غشایی هوازی غوطه ور بود. به منظور ارزیابی عملکرد MBR در حذف آلاینده های موجود در پساب در SRT و 10HRT روز و 18 ساعت در طول 52 روز عملیات کاری، تغییر درصد حذف O&G, COD و کدورت و همچنین گرفتگی غشا با ثبت تغییرات فشار عبوری از دو طرف غشاء (TMP) بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که غلظت MLSS و MLVSS پس از گذشت 43 روز تقریبا به شرایط پایدار رسیده است. مقدار متوسط غلظت MLSS و MLVSS در طول 52 روز به تربیت 1054mg/L±3346 , 395mg/L±2027 بوده است. همچنین نسبت تقریبا ثابت MLSS/MLVSS نشان دهنده ی عدم تجمع ترکیبات غیرآلی در سیستم بوده است و مقدار متوسط این نسبت 0/1±0/57 بوده است. بازده حذف متوسط COD و O&G نیز، 6/6%±73/2 و 2/5±75/1 به ترتیب بود. بازده حذف کدورت همواره بیش از % 99 بود که نشان دهنده ی عملکرد مناسب غشا UF بوده است. در طول زمانعملیات کاری TMP, MBR تقریبا ثابت بوده و گرفتگی غشا دیده نشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده پتانسیل بسیار خوب MBR، هم از نظر عملکرد حذف و هم از نظر گرفتگی غشا در تصفیه پساب پالایش روغن آفتابگردان حاوی اسید اولییک بالا بود.

کلیدواژه ها:

پساب پالایش روغن آفتابگردان حاوی اسید اولییک بالا ، بیوراکتور غشایی هوازی غوطه ور ، تصفیه بیولوژیکی ، گرفتگی غشاء ، لجن فعال ، زماند ماند لجن

نویسندگان

پریسا قاسمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

الهام عبدالله زاده شرقی

استادیار، پژوهشکده انرژی (گروه محیط زیست)، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ، ایران

لیلا داورپناه

استادیار، پژوهشکده انرژی (گروه محیط زیست)، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران