بررسی تاثیر همزمان آبیاری بخشی منطقه ریشه و کانی زیولیت بر توسعه ریشه و کارایی مصرف آب گیاه فلفل دلمه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH01_036

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات کاربرد زیولیت و سطوح مختلف آبیاری بخشی ریشه و کارایی مصرف آب آزمایشی در شهریور 1395 در قالب طرح کاملا تصادفی با 9تیمارو4تکرار به صورت گلدانی و جمعا در 36 گلدان بر روی گیاه فلفل دلمه ای در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. در این آزمایش مقدار زیولیت در دو سطح 2و4درصد و تنش خشکی در دو سطح50 ،75 درصد به همراه تیمار شاهد آبیاری کامل براساس نیاز آبی گیاه درنظر گرفته شد شاخصهایی مانند کارایی مصرف آب و همچنین صفاتی ازقبیل بلندترین و کوتاه ترین طول ریشه وزن تر و خشک ریشه و نسبت وزن تر ریشه به اندام هوایی اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف زیولیت به همراه ابیاری بخشی بر بلندترین و کوتاه ترین طول ریشه تاثیر معنی دار ندارد ولی تاثبرآن بر وزن تر و خشک ریشه ، نسبت وزن تر ریشه به اندام هوایی و کارایی مصرف آب در سطح یک درصد معنی دار است . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که تیمار 2درصد زیولیت همراه با تنش خشکی 50 درصد که زیولیت در هر دو طرف ریشه وجود د ارد )two%-50%-T2 (و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب را دارند

کلیدواژه ها:

آبیاری بخشی منطقه ریشه ، زیولیت ، گیاه فلفل دلمه ای ، کارایی مصرف آب ، توسعه ریشه

نویسندگان

پروین دانش پژوه

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

احمدرضا قاسمی دستگردی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاو رزی، دانشگاه شهرکرد