بررسی همزمان اثر دمای ورودی به توربین و دمای محیط بر عملکرد توربوکمپرسور از دیدگاه اگزرژی مطالعه موردی: ایستگاه تقویت فشار واحد بهرهبرداری نفت سفید

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMTS01_094

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

توربوکمپرسور یک موتور درونسوز از نوع ماشینهای دوار است که براساس انرژی گازهای ناشی از احتراق کار میکند. هرتوربین گاز شامل یک کمپرسور برای فشرده کردن هوا، یک محفظه احتراق برای مخلوط کردن هوا با سوخت و محترق کردن آن و یک توربین برای تبدیل انرژی درونی گازهای داغ و فشرده به انرژی مکانیکی است. افزایش کارایی توربوکمپرسور بهروشهای مختلفی صورت میگیرد. در این پژوهش، اثر دمای ورودی به توربین و دمای محیط بر عملکرد توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار نفت سفید از دیدگاه اگزرژی بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش دمای گازهای ورودی به توربین،باعث کاهش نرخ تخریب اگزرژی توربین و کل سیستم شده است. لذا افزایش دمای ورودی به توربین، پارامتر مهم و تاثیرگذاری بر عملکرد توربوکمپرسور بوده و در بهبود در عملکرد توربوکمپرسور و بهینهسازی آن، با توجه به محدودیتهای متالوژیکی موجود، نقش تعیین کنندهای دارد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

گودرز چراغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

علی ارشادی

مربی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران