CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان

عنوان مقاله: توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان
شناسه ملی مقاله: ICRTHS01_132
منتشر شده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

صفی کرمیان کنگاوری - کارشناس ارشد عمران ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان
علی عینی فرد - کارشناس مهندسی عمران شهرستان دلفان
امیر شیخیان - کارشناس مهندسی عمران ، کارمند اداره راه شهرستان دلفان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر به بررسی توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت موضوع توصیفی (میدانی) می باشد. بر اساس جدول تعیین حجمنمونه کرجسی مورگان تعداد 254 خانوار را به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته35 سوالی با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفادهشده است . روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. روش توصیفی، اطلاعات و داده هایخام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودار های آماری نشان داده خواهد شد. درقسمتاستنباطی، از آزمون کملوگروف- اسمیرنوف استفاده شده است با توجه نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برابر یافته های جدول شماره 5 - 4 ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان 395 / 0 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، میتوان گفت که بین توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان رابطه همبستگیمتوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 001 / 0 برآورد گردیده است،چون کوچکتر از 01 / 0 است این میزانهمبستگی در سطح اطمینان 99 / 0 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. و چون سطح معنی دار 0/05 می باشد فرضیه نرمال میباشد و لذا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

کلمات کلیدی:
توانمند سازی، بافت های فرسوده شهری، شهرستان دلفان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/669828/