تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاریهای بینالمللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریمها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیادهسازی آخرین استانداردها والزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایهگذاران خارجی در کشور و متقابلا حضوربانکهای کشورمان در عرصههای بینالمللی بایسته مینماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکیو نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شدهاند. در تحقیق حاضر، دادهها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده ازنرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای بهدست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیرشرکتکننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینهای و میانجی، ابتداابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد میشود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات،تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینهسازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگسازی و نهادینهسازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود

نویسندگان

فرشاد حیدری

عضو هیات عامل و معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

زینب رجبی

دکتری مدیریت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران