الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSD-18-64_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

ایجاد هماهنگی در نگرش ها و الگوهای مختلف و ارایه منطق مشترک در مسایل مدیریتی یکی از چالش های فراروی مدیریت در دوره کنونی است. این تحقیق الگویی هماهنگ از راهبردهای تولید در ارتباط با راهبردهای کسب و کار و بازاریابی را ارایه می کند که مطابق نتایج حاصل از تحلیل داده ها، این هماهنگی تاثیر معناداری در عملکرد سازمان دارد. راهبرد این پژوهش، پیمایش است که از روش کمی استفاده می کند. تحقیق حاضر براساس نتیجه، توسعه ای؛ براساس هدف، تبیینی توصیفی؛ براساس نوع داده، کمی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران یا کارشناسان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد، شاخص رشد فروش نسبت به صنعت انتخاب گردید لذا داده های مربوط به فروش شرکت و صنایع از صورتهای مالی بین سال های 83 تا 88 جمع آوری گردید. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون مقایسه میانگین نمونه های مستقل، تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی و همبستگی) استفاده شده است. در نهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، الگوی هماهنگ راهبرد تولید را مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که شرکت هایی که دارای ترکیب هماهنگی از راهبردهای تولید، کسب و کار و بازاریابی هستند دارای عملکرد بالاتری می باشند.

نویسندگان

سید محمد اعرابی

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

امیر مصطفوی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه