برنامههای حمایتی و کیفیت زندگی معتادان:مقایسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده درکلینیکهای خصوصی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RJSW-1-3_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است. روش نمونهگیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسیقرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیکهای ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونهگیری در دسترس ازکلینیکهای سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. دادههای پژوهش پس از جمعآوری از طریق پرسشنامههای استاندارد کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی با استفاده از نرمافزارspss تحلیل و با توجه به سوالات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بینکیفیت زندگی معتادان بازتوان شده کنگره 60 و کلینیکهای ترک اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشته و سطح کیفیت زندگی افراد بازتوان شده در کنگره 60بالاتر از معتادان بازتوان شده در کلینیکهای ترک اعتیاد میباشد

نویسندگان

محمد زاهدی اصل

استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

فایقه نعمت ساعتلو

دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی