تاثیر روابط کارمند سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری استقلال شغلی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMJ-7-13_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی روابط کارمند سازمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. روابط کارمند سازمان به صورت دو بعد حمایت سازمانی درک شده و هویت سازمانی، مطرح، و استقلال شغلی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده روابط کارمند سازمان و رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. بدین منظور، از طریق رویکرد همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ( با استفاده از نرم افزار SPSS )، کارکنان کتابخانه مرکزی یکی از دانشگاه های بزرگ دولتی، به روش سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده، پرسشنامه هویت سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که حمایت سازمانی با هویت سازمانی رابطه معنی داری دارد. همچنین، هر یک از این ابعاد ( به عنوان روابط کارمند سازمان ) با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه دارند. با این وجود، نقش تعدیل گری استقلال شغلی در روابط کارمند سازمان با رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حسین همایونی راد

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

محمد لگزیان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد