تعیین منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدهای کرج و لتیان در دوره های پرتنش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_087

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در حال حاضر باتوجه به رشد روز افزون جمعیت و صنعت در تهران و کاهش میزان بارندگی، تقاضای آب بیش ازعرضه آن بوده و بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک تامین آب این کلانشهر با مشکل مواجه شود. منابعاصلی تامین آب در تهران سدهای کرج و لتیان می باشند که تعیین دستورالعمل بهره برداری از آنها بخصوص در شرایطخشکسالی ضروری به نظر می رسد. دراکثریت سیستم مخازن ذخیره دنیا، منحنی های کنترل بعنوان الگوی اصلی بهرهبرداری شناخته شده و بطور سنتی منحنی های کنترل بر اساس شبیه سازی سیستم مخازن ذخیره بازای داده هایتاریخی جریان رودخانه ای و بدون اعمال شاخص های عملکرد سیستم انجام می پذیرد .استفاده از داده های تاریخی براینفرض استوار بوده که داده های تاریخی در طول دوره بهره برداری نیز تکرار خواهد شد. درصورتیکه در دوره بهره برداریامکان وقوع دوره خشکسالی شدیدتر از داده های تاریخی وجود خواهد داشت. در این مطالعه برای رفع دو نقیصه بالا ازروش مونت کارلواستفاده شده است. بدین منظور دو سدکرج و لتیان انتخاب و بازای داده های مصنوعی جریان رودخانه بااستفاده از روش SPA اصلاح شده و اعمال شاخص های عملکرد مخزن، شبیه سازی و منحنی فرمان استخراج گردیده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن غفاری

گروه علوم ومهندسی آب ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

امیر خسروجردی

استادیارگروه علوم ومهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران