بررسی عملکرد لرزهای قابهای بتنی پیش ساخته با مهاربند فولادی با در نظر گرفتن سختی اتصال

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE03_036

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

افزایش روز افزون جمعیت در دهههای اخیر لزوم ساخت مسکن در مدت کوتاه و با هزینه کم را بیشتر نمایان کرده است. به همین سبب استفاده از سازههای پیشساخته در صنعت ساختمان اهمیت بشتری پیدا میکند. از جمله معایب پیشساخته سازی محدودیت در ایمنی و مقاومت میباشد که بیشتر مربوط به عملکرد اتصالات این سازهها میباشد که باعث تفاوت در رفتار لرزهای آنها میشود. لذا برای جبراناین نقیصه از سیستم مهاربند فولادی به عنوان یکی از روشهای بهسازی لرزهای در پیش ساختهها استفاده میشود. در این پژوهش به بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی پیشساخته مهاربندی شده با در نظر گرفتن سختی متفاوت در اتصالات پرداخته شده است. برای اینمنظور با استفاده از نرم افزار SAP2000 ، سه قاب بتنی 2 ، 4 و 6 طبقه به صورت دو بعدی با در نظرگیری اتصالات به سه صورت مفصلی، نیمهصلب و گیردار طراحی شدند. در این قاب ها در دهانههای وسط قاب از بادبند فولادی X شکل استفاده شده است. سپس با انجام تحلیلاستاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزهای شکلپذیری قابها، نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضاء مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان سختی اتصال در رفتار ساختمانهای پیشساخته تاثیر بسزاییدارد، به طوریکه هرچه گیرداری اتصال از صفر تا صد تغییر یافت رفتار سازه از مفصلی کامل تا گیردار کامل تغییر پیدا کرد.

نویسندگان

زهراالسادات موسوی

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی دانشپژوهان، اصفهان، ایران

محمدحسن میثمی

استادیار، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

بابک بهفروز

مربی، گروه مهندسی عمران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران