اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,651

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

اینترنت اشیا زیرساخت جهانی برای جامعه اطلاعاتی است که به ارایه خدمات پیشرفته با اتصال اشیا براساس فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی درگیر و موجود میپردازد. مطالعه حاضر به بررسی زمینه ظهور اینترنت اشیا در کتابخانه ها و مفهوم سازی کتابخانه هوشمند و ضرورت پیاده سازی این فناوری در کتابخانه ها پرداخته و در نهایت با ارایه مدلی مفهومی، حیطه های کاربردی آن براساس شاخصهای پایداری ارایه شده توسط خوشه پژوهشی اینترنت اشیا اروپا، تبیین میگردد. در این مطالعه مروری به منظور تبیین و بررسی فناوری اینترنت اشیا در کتابخانهها از روش کتابخانهای و بررسی متون استفاده گردیده است. در مطالعه حاضر پس از مقدمه، بررسی زمینه ظهور و تعریف اینترنت اشیا در کتابخانهها، تبیین کتابخانه هوشمند، ضرورت پیادهسازی و توجه به این فناوری در کتابخانهها، مدل مفهومی کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخانه ها بیان میگردد. با توجه به نتایج بدست آمده از مقاله حاضر، میتوان چنین ادعا نمود که فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوظهور باعث تغییر پارادایم و تسهیل شیوه دستیابی به اطلاعات میگردند. فناوری اینترنت اشیا نیز از این امر مستثنی نبوده و با اهدافی همچون پیگیری مداوم موجودی، درخواست از طریق تلفن هوشمند، تحلیل ناشناس انتخابهای مشتری و تجزیه و تحلیل گردش منابع در کتابخانهها به مسیر توسعه خود در کتابخانه ها ادامه میدهد. اینترت اشیا در کتابخانهها موجبات حمایت از شاخصهای پایداری کامیابی اقتصادی، حفاظت از محیط زندگی و کیفیت زندگی را به ارمغان خواهد آورد. فناوری اینترنت اشیا هنوز در مرحله تحول است و کتابداران باید درباره این فناوری نوین یاد بگیرند و باید برای فراهم آوری زیرساختهای لازم و پذیرش فناوری از جانب کتابداران و کاربران تلاش نمایند تا این فناوری به صورت گسترده در کتابخانه ها پیاده سازی گردد.

نویسندگان

نیره سادات سلیمانزاده نجفی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

عاصفه عاصمی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

مظفر چشمه سهرابی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

احمد شعبانی

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان