وندالیسم و رابطه آن با پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش آموزان مناطق حاشیه نشین مطالعه موردی: منطقه حاشیه نشین شهرکرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_272

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

وندالیسم یا تخریب اموال عمومی پدیده پیچیده ای است که از عوامل مختلفی نشات گرفته و تحت تاثیر شرایطی تشد ید م ی شود. هدف از این تحقیق بررسی پدیده وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع متوسطه یکی از مناطق حاشیه نش ین شهر شهرکر دو تاث یر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش آموزان بر گرایش آنها به ارتکاب رفتار وندالیستی است. روش تحقیق توص یفی-تحلیل ی است و بر ای رسیدن به هدف مورد نظر، جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel و SPSS تجزیه و تحلیل شد. با تفکیک پایگاه اجتماعی اقتصادی دانش آموزان به چهار متغی رسواد والدین، درآمد پدر، منزلت اجتماعی و وضعیت مسکن، مشخص شد غالب دانش آموزان در این شاخصها در درجه متوسط و پایین تر قرار دارند و میانه توزیع آنها در طبقه متوسط است. همه متغیرهای ذکر شده رابطه همبستگی معناداری با شدت رفتار وندالیست ی دانش آموزان دارند و در اجرای رگرسیون چند متغیره مقدار r معادل 0.748 بدست آمد که در سطح اطمینان 99درصد معنادار است و مدل پژوهش توانسته 55.9 درصد از واریانس متغیر وابسته را توجیه کند که می توان گفت قدرت پیش بینی خوبی داشته است. سه متغیر منزلت اجتماعی، سواد والدین و وضعیت مسکن پیش بینی کننده های معناداری برای شدت رفتار وندالیستی در مدل پژوهش بوده اند.

نویسندگان

محمد محمودیان

دانشجوی دوره کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بحرالعلوم شهرکرد

فرشید محمودیان

دانشجوی دوره کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بحرالعلوم شهرکرد