رابطه هوش تجاری و مدیریت دانش کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 784

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_086

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه هوش تجاری و مدیریت دانش کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان بود، روش تحقیق از نوع همبستگی بود و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان به تعداد 43 نفر بود که نمونه بصورت تمام شمار انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش تجاری پروویچ 2012 و مدیریت دانش سنگه 1993 بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین هوش تجاری و ابعاد آن به جز بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی و بعد استفاده از اطلاعات در فرآیند کاری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت می توان گفت، مدیریت دانش مکمل هوش تجاری کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان می باشد

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مجتبی نجارپور

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان