CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همبستگی بین ویژگی های شخصیت و باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی پرستاران

عنوان مقاله: همبستگی بین ویژگی های شخصیت و باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی پرستاران
شناسه ملی مقاله: ICIHPNU01_048
منتشر شده در همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

میترا سپاسی آشتیانی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مهرانگیز پیوسته گر - دانشیار دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تبیین سهم عامل های پنج گانه شخصیت و باورهای غیرمنطقی در فرسودگی شغلی پرستاران است. جامعه آماری این پژوهش را زنان پرستار بیمارستان های دولتی شهر قزوین تشکیل داده اند. به این صورت که 100 نفر آن ها به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی، باورهای غیرمنطقی جونز و آزمون شخصیت نیو مورد آزمون قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t (تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان فرسودگی شغلی پرستاران و ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی رابطه معنی داری وجود دارد . ویژگی شخصیتی روان رنجوری و باورهای غیرمنطقی افراد می تواند فرسودگی شغلی در پرستاران را پیش بینی کند.

کلمات کلیدی:
فرسودگی شغلی، ویژگی شخصیتی، باورهای غیرمنطقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/651737/