همبستگی بین ویژگی های شخصیت و باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی پرستاران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIHPNU01_048

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تبیین سهم عامل های پنج گانه شخصیت و باورهای غیرمنطقی در فرسودگی شغلی پرستاران است. جامعه آماری این پژوهش را زنان پرستار بیمارستان های دولتی شهر قزوین تشکیل داده اند. به این صورت که 100 نفر آن ها به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی، باورهای غیرمنطقی جونز و آزمون شخصیت نیو مورد آزمون قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t (تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان فرسودگی شغلی پرستاران و ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی رابطه معنی داری وجود دارد . ویژگی شخصیتی روان رنجوری و باورهای غیرمنطقی افراد می تواند فرسودگی شغلی در پرستاران را پیش بینی کند.

نویسندگان

میترا سپاسی آشتیانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهرانگیز پیوسته گر

دانشیار دانشگاه الزهرا