CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای شهر قم ازدیدگاه مدیران و کارشناسان

عنوان مقاله: بررسی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای شهر قم ازدیدگاه مدیران و کارشناسان
شناسه (COI) مقاله: JR_JKS-1-2_003
منتشر شده در شماره 2 دوره 1 فصل بهار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی محمدی - استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه قم
وحیده آقابابایی - کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه قم

خلاصه مقاله:
هدف: پژوهش حاضر بهمنظور بررسی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی در 5 کتابخانه دارای نسخ خطی شهر قم از دیدگاه مدیران و کارشناسان و شناسایی نارساییهای موجود و ارایه راهکارهای مناسب انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی با رویکردتوصیفی انجام شد. دادههای موردنیاز آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. یافتهها: یافتهها نشان داد که از بین 5 کتابخانه موردبررسی، کتابخانه آستانه مقدس حضرت معصومه (س) و کتابخانه مسجد اعظم، 100% مجموعه خود را دیجیتالسازی کردهاند، و کتابخانه آیتالله مرعشی با بیشترین تعداد نسخه خطی، تنها 11.5 % از مجموعه خود را دیجیتالی کرده که در مقایسه با سایر کتابخانهها کمترین میزان دیجیتالسازی را داشت. در این میان، کتابخانه مسجد اعظم نسبت به دیگر کتابخانهها در این مسیر موفقتر عمل کرده بود و به ارایه نسخ خطیخود از طریق وب پرداخته بود. نتیجهگیری: با توجه به نتایج این پژوهش، مشخص شد که کتابخانهها در انجام این فرایند با مشکلات و چالشهایی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات موردنیاز، عدم وجود روشی استاندارد در سطح ملی، عدم وجود سازمان یا مراکزی جهت یکپارچهسازی این فرایند در سطح کشور روبهرو هستند که در این راستا طراحی و تدوین یک روش استاندارد و ملی جهت دیجیتالسازی نسخ خطی ترجیحا با محوریت کتابخانه ملی و همکاری کتابخانههای بزرگ پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی:
دیجیتالسازی نسخ خطی نسخ خطی، فرایند دیجیتالسازی، کتابخانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/645188/