CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیراستفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی بر ارتقاء مهارت های پژوهشی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

عنوان مقاله: تاثیراستفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی بر ارتقاء مهارت های پژوهشی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
شناسه (COI) مقاله: JR_JRPE-12-2_006
منتشر شده در شماره 2 دوره 12 فصل در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا قندالی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور. شهرری. ایران
فروزان ضرابیان - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. شهرری. تهران. ایران
فتانه حسنی جعفری - عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور. شهرری. تهران. ایران
حسن تاجیک فیلستان - کارشناسی دانشگاه فرهنگیان. شهرری. تهران. ایران

خلاصه مقاله:
آموزش وپژوهش در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، کلیدطلایی موفقیت محسوب می شود و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مستلزم توسعه مراکزپژوهشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، کارشناس و پژوهشگر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی بر مهارت های پژوهشی و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه که در مدارس هوشمند و عادی شهرستان پاکدشت درسال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل می باشند انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی بود و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 120 دانش آموز دردوگروه گواه و آزمایش برای این طرح پژوهشی در قالب 60 دانش آموز ازمدارس هوشمند و 60 دانش آموز ازمدارس عادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش آزمون پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته مهارت های پژوهشی است. گروه آزمایشبه مدت 3 ماه ازنرم افزار کیف الکترونیکی استفاده نمود درحالی که گروه گواه همچنان به روش سنتی آموزش دیدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل گردیدند. نتایج این پژوهش نشان دادکه پس از استفاده ازنرم افزار کیف الکترونیکی تفاوت معناداری بین نمرات مهارت های پژوهشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه مشاهده شد. نتیجه کلی پژوهش بیانگر نقش مثبت استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی در یادگیری بهتر و تعمیق اثر آموزش و ارتقاء مهارت های پژوهشی و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان بود.

کلمات کلیدی:
پیشرفت تحصیلی، دوره دوم متوسطه، مهارت های پژوهشی، نرم افزار کیفالکترونیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/644742/