بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کارآفرینی سازمانی(شهرداری شهرستان گرگان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF07_264

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کارآفرینی سازمانی در کارکنان بود،از نوع تحقیقات کاربردی از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری این پژوهش، کارکنان شهرداری شهرستان گرگان، متشکل از 400 نفر و نمونه آماری مشتمل بر 234 نفر است که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران 2005 و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل 2003 استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری نظیر مشتری محوری، سازمان دهی متناسب، مدیریت دانش و تکنولوژی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریدون آزما

گروه کارآفرینی، واحدعلی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

سید مهدی حسینی نژاد

گروه کارآفرینی، واحدعلی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

مینا بهی

کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران.