تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکتهای بیمه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,063

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF07_109

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک مانند دیگر رشته های دانش مدیریت و کاربرد آن ، از دانش ها ، ضابطه ها ، ا صول و قا عده های و یژه برای د ست یابی به پیش بینی ها و هدف های از پیش تع یین شده بهره می گ یرد.مدیریت ری سک ضابطه ها و روش هایی را به د ست داده که ا شخاص ، موسسه های اقتصادی صنعتی و تجاری و غیره انتفاعی و دولت ها با استفاده از آن ها می توانند وظیفه آینده نگری را در ارز یابی ، کنترل و تامین مالی خسارت ها انجام دهند بر ا ین پا یه مدیریت ریسک بر خوردی نظام یافته با ریسک ها را سامانمی دهد بدین منظور همواره در کار پاسخ گف تن به دو پرسش اساسی در باره پیشامدهای احتمالی آینده ا ست بنا به ضابطه هایی که مدیریت ریسک بد ست داده ا ست ، ایمن کردن سازمان ها و سرمایه گذاری ها در برا بر خطر ها و خسارت ها نیازمند شکلگیری نظامی فکری و عملی است که بدان وسیله سیاست گذاری در برابر ریسک هایکپارچه شود

کلیدواژه ها: