ارزیابی عوامل موثر در شیوه معیشت دامداری سنتی بر مدیریت پایدار اکوسیستم مرتع (مطالعه موردی مراتع ییلاقی سر علی آباد استان گلستان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 657

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAENR01_062

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مراتع در تولید علوفه، تغذیه دام، تامین نیازهای پروتیینی و لبنی کشور، ایجاد اشتغال و درآمد نقش عمده و اساسی دارند. بهمنظور بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در شیوه دامداری سنتی وابسته به مرتع و نقش آن در مدیریت پایدار اراضیمرتعی طی تحقیق حاضر 24 سامان های عرفی دارای طرح مرتعداری در حوزه مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار تحقیقپرسشنامه بوده و تعداد 65 پرسشنامه توسط بهره برداران در منطقه مورد مطالعه، تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیلاطلاعات، با توجه به ماهیت داده ها از نرم افزارهای SPSS و Eviews و برآورد الگوی رگرسیون لوجستیک استفاده شد.نتایج حاکی از آن است که متغیرهای ارایه تسهیلات و نهاده ها، درآمد سالیانه از شغل اصلی، میزان آگاهی و همکاری دراجرای پروژه های طرح های مرتعداری تاثیر مثبت و معنی داری بر ارتقاء وضعیت معیشت و از سویی بهبود وضعیت مراتع داشته اند.

کلیدواژه ها:

معیشت ، بهره برداران ، مراتع ییلاقی سر علی آباد

نویسندگان

نوید مهاجر

دانشجوی دوره دکتری، علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران

خدیجه مهدوی

استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

ماریه صادقی

دانشجوی دوره دکتری، علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران