شبیه سازی دینامیکی فرآیند جذب سطحی جهت بهبود راندمان بازیابی نیتروژن از هوا در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

626

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONF01_112

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

واحد تولید نیتروژن پالایشگاه شهید هاشمی نژاد قادر به تهیه 650 نرمال متر مکعب (استاندارد) در روز گاز نیتروژنبا درجه خلوص 97 % توسط فرآیند جذب سطحی می باشد. با هدف بهبود راندمان بازیابی نیتروژن در فرآیند فوق الذکر، دراین مقاله ضمن ارایه یک مدل ریاضی مناسب، نسبت به انجام شبیه سازی فرآیند (محاسبه توزیعات غلظت و دما در طول بسترجذب در زمان های مختلف) از طریق نرم افزار Aspen-Adsim اقدام گردیده است. نتایج حاصل از نرم افزار با توزیعات دما وغلظت حاصل از آزمایشات موجود در مقالات علمی مقایسه گردید که از تطابق بسیار مناسبی برخوردار بود. لذا تمامیسناریوهای افزایش ظرفیت واحد تولید نیتروژن پالایشگاه شهید هاشمی نژاد توسط نرم افزار مذکور صورت پذیرفت. پنجسناریوی افزایش طول بستر جاذب، کاهش دمای خوراک ورودی به بستر، افزایش فشار خوراک ورودی به بستر، کاهش دبیمولی ورودی و تعویض جاذب جهت افزایش راندمان تولید نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. افزایش 0/8 متری در اندازه بستر، باعث افزایش 2/5% غلظت نیتروژن خواهد شد. با کاهش دمای ورودی در حدود 19 درجه سانتیگراد و افزایش فشار نیتروژن از 11 به 18 بار شاهد به ترتیب افزایش 1% و 3% در غلظت خروجی نیتروژن می باشیم. کاهش دبی به میزان 50 % باعث تغییرات زیادی در غلظت نیتروژن خروجی از بستر شده به طوری که میتوان به میزان خلوص بسیار بالایی دست یافت. همچنین می-توان با تعویض جاذب تا حد زیادی بازده جداسازی نیتروژن از اکسیژن را افزایش داد. جهت دستیابی به ماکزیمم راندمانجداسازی، در میان سناریوهای فوق، سناریوی افزایش فشار از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

نویسندگان

علیگرمردودی اصیل
علی گرمردودی اصیل

استادیار گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، دانشگاه بجنورد، خراسان شمالی، ایران

اکبرشاهسوند
اکبر شاهسوند

دانشیار گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

شهرهمیرزایی
شهره میرزایی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران