تحلیل آزمایشگاهی اثر سرعت دورانی بر روی کارکرد پمپ معکوس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 649

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_796

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

امروزه از پمپ در کارکرد معکوس به عنوان توربین در صنایع متعددی ازجمله نیروگاه های تلمبه ذخیر های، نیروگاه های آبی کوچک و خطوط لولهانتقال آب، جهت تولید توان استفاده می شود. با توجه به اینکه منحنی هایمشخصه پمپ معکوس توسط تولید کنندگان پمپ ارایه نمی شود، برایشناخت و بهبود کارایی این دستگاه ها، نیاز به تحقیقات آزمایشگاهیبیشتری احساس میشود. در این تحقیق آزمایشگاهی، ابتدا اثر تغییراتسرعت دورانی پمپ معکوس بر روی منحنی های مشخصه آن بررسی شدهو همچنین، پس از بیبعد سازی داده ها نسبت به نقطه بازده بهینه،رابطه ای بین متغیرهای بی بعد هد و دبی برای دو سرعت دورانی ارایهگردید و این روابط با رابطه سایر محققین مقایسه شد. در قسمت بعدی، باجایگزینی داده های آزمایشگاهی در روابط تشابهی پمپ، ضرایب این روابطبرای پمپ معکوس نیز مشخص شدند.

نویسندگان

سینا اباذریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه سمنان، سمنان

روح الله رفعی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه سمنان، سمنان

شهرام درخشان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران