مقایسه الگوی منتخب نیمرخ روانشناختی تکواندوکاران کمتر موفق و موفق کشور ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHI01_157

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوی منتخب نیمرخ روانشناختی تکواندکاران کمتر موفق و تکواندوکاران موفق کشور ایران می باشد. جوامع آماری تحقیق شامل کلیه تکواندوکاران موفق کشور ایران (دارنده مدال در مسابقات آسیایی و جهانی) به عنوان جامعه ملاک و تکواندو کاران کمتر موفق ایران (دارنده مدال در مسابقات شهرستان) در سال 93 می باشد که از هر جامعه آماری 70 تکواندوکار به ترتیب با میانگین سنی (6/35 ± 70/22) و (20) و به صورت نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مهارت های ذهنی(بوش و همکاران، 2000)، سرسختی ذهنی(شیرد و گلبی، 2009)، اضطراب رقابتی (مارتنز، 1977) و مقیاس انگیزه ورزشی (مالت و همکارن، 2007) استفاده شد. پس از تعیین شاخص های آمار توصیفی داده ها از طریق آزمون های تحیل واریانس و یومان ویتنی بررسی شد. نتایج نشان داد که نیمرخ روانشناختی تکواندوکاران در کلیه متغیر های مورد بررسی به جز متغیر انگیزه ورزشی تفاوت معناداری دارد و این تفاوت آماری به نفع تکواندوکاران موفق مشاهده شد. بطور کلی یافته ها فعلی می تواند معیاری مهم برای طرح ریزی مداخلات روانشناختی در جهت ارتقا سطح آمادگی روانشناختی سطوح بالا و در سطوح پایین تر در راستای استعداد یابی، استعداد پروری باشد.

نویسندگان

سحر زارعی

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،اسلامشهر

زهرا سلمان

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی ،انتهای اتوبان حکیم غرب

محمود محبی

دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه تهران،تهران،خیابان دامپزشکی