CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک

عنوان مقاله: ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک
شناسه (COI) مقاله: JR_JFCR-9-3_012
منتشر شده در شماره 3 دوره 9 فصل در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایرج طهماسبی - دانشجوی دکتری علف های هرز
محمدحسن راشد محصل - استادگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم - استادگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی قنبری - استادیارگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
اثر دما (30،25،20،15،10،5،3 درجه سانتی گراد) بر جوانه زنی و نیز اثر دما (5، 10، 15، 20، 25 درجه سانتی گراد) و عمق کاشت (10،8،6،4،2،0 سانتیمتر) بر سبزشدن توده های یولاف وحشی زمستانه ( (Avena ludoviciana حساس ( (S و مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از شهرستان های دزفول ( (DR4 و اندیمشک ( (NR14 مورد ارزیابی قرارگرفت. بیشترین وکمترین درصد جوانه زنی نهایی به ترتیب متعلق به توده های DR4 و NR14 بود. درصد نهایی جوانه زنی توده حساس با افزایش دما تا 10 درجه سانتی گراد و توده های مقاوم تا 15 درجه سانتی گراد افزایش یافت. سپس افزایش دما تا 30 درجه سانتی گراد موجب کاهش درصد نهایی جوانه زنی شد. تاثیر دما برسرعت جوانه زنی هم مشابه تاثیر آن بر درصد جوانه زنی نهایی بود. درصد سبزشدن نهایی توده های حساس و مقاوم NR14 اختلافی باهم نداشتند، درحالی که درصد نهایی سبزشدن DR4 به طور معنی داری بیش از دو توده دیگر بود. حداکثر سبزشدن نهایی مربوط به دمای 10 درجه سانتی گراد بود، افزایش دما تا حدود 30 درجه موجب کاهش درصد نهایی سبزشدن و رسیدن به حدود 3 درصد گردید. بیشترین درصد سبزشدن نهایی مربوط به عمق صفر (کاشت سطحی) بود و با افزایش عمق کاشت درصد سبزشدن نهایی به صورت منحنی چند جمله ای درجه2 کاهش پیدا کرد. به طورکلی نتایج آزمایش نشان داد که پس از برطرف شدن نیازسرمایی برای جوانه زنی و سبزشدن، بهترین زمان برای از بین بردن گیاهچه های سبزشده توده های حساس و مقاوم به منظورکاهش ذخیره بانک بذر هنگامی است که متوسط دمای محیط حدود 10 درجه سانتی گراد باشد. تکرار چندین بارعملیات شخم یا کاربرد علف کش های تماسی می تواند مقدار زیادی از گیاهچه های تازه سبزشده توده های حساس و مقاوم را ازبین برده و درکاهش مشکلات مربوط به این علف هرز مخصوصا توده های مقاوم موثر باشد.

کلمات کلیدی:
دما، عمق کاشت، سرعت جوانه زنی، بانک بذر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/629764/