ظرفیت باربری لرزه ای شالوده های سطحی مستقر بر سنگ

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FETCONF01_038

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

این مقاله به تحلیل ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر روی زمین های سنگی و صخره ایی که تحت بار های لرزه ایی قرار دارند به روش تحلیل محدود میپردازد. برای در نظر گرفتن تاثیرات تنشهای اصلی متوسط بر روی ظرفیت باربری شالودههای سطحی، از معیار مقاومت برشی (Twin) غیر خطی استفاده گردید. برای منظور نمودن تاثیرات بارهای لرزه ایی بر روی ظرفیت باربری شالوده های سطحی از روش شبه دینامیکی کمک گرفته شد. به منظور ارزیابی ظرفیت باربری شالوده ها در این تحقیق، از هر دو ضرایب شتاب لرزه ای افقی و قایم به همراه اعمال تاثیرات فاکتور تشدید که بر روی bound کرانهی بالایی رخ میدهد، استفاده شد. سپس برای استخراج نتایج ظرفیت باربری بار در مرز بالایی، توابع - Π به کار برده شد. یک دسته از محاسبات عددی انجام گرفت و نشان داد که پارامترهای ضرایب شتاب لرزه ای، فاکتور تشدید و تنشهای اصلی متوسط، تاثیرات قابل توجهی بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی می گذارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید غفارپور جهرمی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آرش امینایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژیوتکنیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی