CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر بحران هویت و شخصیت زدگی نوجوانان در دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر بحران هویت و شخصیت زدگی نوجوانان در دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICMEH01_665
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رضا بحرانی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور . دکترای روانشناسی
سید یونس محمدی یوسف نژاد - عضو. هییت علمی دانشگاه پیام نور . دکترای روانشناسی
فاطمه عیسی زاده - دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه دوره نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی انسان است ، پژوهش حاضر عوامل موثر بر بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان را از دیدگاه دانش آموزان 17-14 ساله شهر بوشهر مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه های پژوهش حاضر عبارتند از : 1- بین نقش والدین و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد . 2- بین نقش دوستان و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد . 3- بین نقش معلمان و مربیان و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد . 4- بین نقش الگوهای موجود در جامعه و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد. 5- بین نقش رسانه های ارتباط جمعی و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد. در این پژوهش ، از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است ، جامعه آماری 2085 نفر دانش آموز بین سنین 14 الی 17 ساله و حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر می باشد . برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه 28 سوالی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت برگرفته از پنج فرضیه که توسط نمونه آماری تکمیل شده است ، استفاده گردید . برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تنظیم داده ها از روش های آماری توصیفی شامل : فراوانی ، درصد ، میانگین ، واریانس ، انحراف معیار ، نمودار و جدول ، و برای بررسی فرضیات از آمار استنباطی ، آزمون کای اسکوایر (x2) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به تایید تمام فرضیه های مطرح شده انجامید. به عبارتی بین نقش والدین، نقش دوستان، نقش معلمان و مربیان، نقش رسانه های ارتباط جمعی و نقش الگوهای موجود در جامعه و بحران هویت و شخصیت زدگی در نوجوانان رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
بحران هویت، شخصیت زدگی، نوجوان، دانش آموز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/625559/