CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه سواحل مکران

عنوان مقاله: بررسی نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه سواحل مکران
شناسه (COI) مقاله: IOECONF01_008
منتشر شده در همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید ریگی - کارشناسی ارشد کارآفرینی ، دانشگاه تهران.
عبدالعزیز آبتین - استادیار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمد کوهی خور - دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهانشمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب میآیند، نهادها و نظامهای تربیتی و آموزشی و حرفهآموزی نقشی بس عظیم و پراهمیتی را به دست آوردهاند. دانشگاهها یکی از مراکز مهم تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور محسوب میشوند. وجود نیروی انسانی ماهر و شایسته نیز برای رشد و توسعه هر کشوری ضروری است. دانشگاههای کشورهای توسعهیافته بطور فزایندهای کارآفرین شدهاند. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاهها علاوه بر ماموریتهای آموزشی و تحقیقاتی، بطور فزایندهای در فرآیند نوآوری، توسعه تکنولوژی و توسعه اقتصادی مشارکت دارند. دانشگاههای کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری و در نتیجه اشتغالزایی و رفاه را فراهم میکنند. هدف این پژوهش بررسی نقش و تاثیرگذاری دانشگاه کارآفرین در توسعه سواحل مکران است. رویکرد حاکم بر این نوشتار توصیفی، تحلیلی و در نتیجه ابزار جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و اسنادی صورت پذیرفته و از کتب، نشریات و مقالات داخلی و خارجی استفاده شده که بررسی ها نشان داد با وجود منابع و فرصتهای بیشماری در منطقه مکران که با بیتوجهی به آن به سمت نزول و نابودی است را میتوان با استقرار نهادهای تربیتی، آموزشی وحرفهای توانمند و کارآمد همچون دانشگاه کارآفرین در این متطقه به سمت توسعهیافتگی سوق دهد. آنچه که در توسعه یک منطقه بیشترین اولویت را به خود اختصاص میدهد وجود نیروی انسانی کارآمد، متخصص و نوآور است. در نتیجه دانشگاهها و بخصوص نسل جدید آنها یعنی دانشگاه کارآفرین یکی از اصلیترین بازیگران توسعه هستند و منطقه جنوب شرق کشور با توجه به پتانسیلها و موقعیت استراتژیک خود میتوان با وجود این دانشگاهها و خروجی موثر آنها به رونق اقتصادی منطقه و کشور بیانجامد

کلمات کلیدی:
دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی، سواحل مکران، چابهار، توسعه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/604844/