بررسی تاثیر پرسه زنی سایبری بر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت توزیع برق

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMO02_046

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی ارتباط بین پرسه زنی اینترنتی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق می پردازد. این پژوهش ، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شده است. پرسشنامه شامل 40 سوال برطبق مقیاس لیکرت ) 5 گزینه اى( است. اعتبار آن با استفاده از سطح آلفایکرونباخ 896 محاسبه شد. جمعیت در این مطالعه شامل کارشناسان تخصصی شرکت توزیع برق ، 233 نفر از کارکنان این سازمان، است. برای تجزیه و تحلیلداده ها و فرضیه های پژوهش آزمون مجذور کای، آزمون اسپیرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که پرسه زنی اینترنتی کارکنان و هر یک از ابعاد تعهد سازمانی مرتبط هستند و چون این مقدار منفی است، می توان نتیجه گرفت که رابطه بین تعهد سازمانی و پرسه زنی اینترنتی به صورت معکوس است

نویسندگان

علی بصیرت

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

محمداسماعیل انصاری

دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان