تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WPH-10-40_007

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

چکیده مقاله:

چگونگی دستیابی بشر به حقایق ثابت و مشترک، مسیلهای اساسی است که آگوستین در مباحث معرفتشناختی با آن مواجه بودهاست. وی در تبیین این مسیله از تیوری اشراق کمک میگیرد. عبارات دو پهلوی آگوستین در توضیح معنا و محتوای اشراق، عمدتا مخاطب را با این مسیله مواجه میسازد که آیا اشراق نزد آگوستین همان قابلیت طبیعی عقل در ادراک است یا به دخالت امری الهی خارج از عقل در ادراکات بشری اشاره دارد. در این مقاله ضمن طرح دیدگاههای مختلف در باب تفسیر نظریه اشراق در آگوستین، تلاش کردهایم تا تفسیر مطرحشده از سوی ژیلسون را بهعنوان یکی از مهمترین شارحان آگوستین موردبررسی قرار دهیم که معتقد است آگوستین در فرایند شناخت بر هر دو بعد، یعنی قابلیت ذاتی عقل از یک سو و فعل اشراقی الهی از سویی دیگر تاکید داشتهاست

نویسندگان

زهرا محمود کلایه

داشنجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

رضا اکبریان

استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

محمد سعیدی مهر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

رضا اکبری

دانشیار دانشگاه امام صادق )