بدن و دلالتهای فرهنگی اجتماعی آن

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 532

فایل این مقاله در 44 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCCS-9-1_002

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396

چکیده مقاله:

اگرچه پیکر جسمانی انسان دلالتهای فرهنگی اجتماعی متعددی دارد، متقدمان جامعهشناسی به مطالعه آن چندان عنایتی نداشتهاند. این نوشتار به منظور برجسته ساختن اهمیت مطالعه جامعهشناسانه بدن تدوین شده است. به این منظور نویسنده کوشیده است درچارچوب روش تحلیل نظری به اهداف زیر نزدیک شود: معرفی جامعهشناسی بدن، بررسی دلایل بیتوجهی متقدمان جامعهشناسی به مطالعه بدن، بررسی زمینههای رشد مطالعه جامعهشناسانه بدن در سالهای اخیر، بررسی دلالتهای فرهنگی اجتماعی بدن. دیدگاههای مطرح شده بر این واقعیت دلالت دارد که الزامات جامعهشناختی بدن به اندازهای است که نمیتوان آن را یک ماهیت صرفا زیستی و جسمی محسوب کرد. مطالعهجامعهشناسانه بدن، از یکسو بینش ما را به تعامل میان فرد وجامعه قوت میبخشد، و از سوی دیگر با تقویت تعامل میان جامعهشناسی و برخی رشتههای علمی دیگر به رشد درونی جامعهشناسی کمک میکند.

نویسندگان

فاطمه جواهری

استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت معلم