CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

میزان آلودگی کیست هیداتید در دام های کشتار شده در کشتار گاه اسد آباد طی سال های 94-1393

عنوان مقاله: میزان آلودگی کیست هیداتید در دام های کشتار شده در کشتار گاه اسد آباد طی سال های 94-1393
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-3_007
منتشر شده در شماره 3 دوره 14 فصل بهار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

یزدان حمزوی - دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
ناصر نظری - استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ایران
علی میکاییلی - دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
فاطمه پرندین - مربی،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: کیست هیداتید سالانه خسارات اقتصادی زیادی به جوامع انسانی و دامداران وارد می کندهیداتیدوز در دام ها منجر به کاهش زیاد تولیدات دامی و ضبط اعضای آلوده در کشتارگاه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی کیست هیداتید در دام های کشتار شده در کشتارگاه اسدآباد طی سال1393-94 انجام گرفت. روش کار: این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی با بررسی 12000 راس دام، شامل 4000 راس از هریک از دام های گاو، گوسفند و بزهای کشتارگاهی اسدآباد در استان همدان با نمونه گیری تصادفی ساده در فاصله آذر 93 تا آبان 94 با استفاده از روش ماکروسکوپی، معاینه فیزیکی و ایجاد برش در عضو مورد مطالعه و تکمیل چک لیست انجام گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 12-SPSSتاریخ پذیرش مقاله: 1395/03/04آزمون مجذور کای صورت پذیرفت. یافته ها: شیوع آلودگی به کیست هیداتید در دام ها 10/7 درصد بدست آمد. بیشترین میزان آلودگی در فاطمه پرنداین، مربی، گروه انگل شناسی - دانشکده پزشکی،- 2. فرهنانین ... :് من که همشتو فوستنادم مانشاه، ایرانگوسفندان (16/38 درصد) و کمترین میزان در بزها (1/9 درصد) مشاهده شد. میزان آلودگی در جنسی ماده بیشتر بود (0/001 > P). بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در فصل بهار و زمستان مشاهده شد (0/003 =P). باروری کیست های هیداتید در کبد گوسفند (77 درصد) از ریه (47/05 درصد) بیشترv 1 w i m w · - 1 :,... m - بود، اما باروری کیست در ریه گاو (43/45 درصد) از کبد (33 درصد) بیشتر بود. - - * - * - F.paran - 2 9: ... فرهانی ( 03 ముం * نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای کیست هیداتید در دام های کشتارگاهی اسدآباد که خسارات زیادی را برای دامداران ایجاد می کند. همچنین با توجه به حضور سگ سانان در مناطق آلوده و سیکل - - m o فرهانی 2 زندگی انگل، ریسک انتقال بیماری به انسان نیز در این مناطق زیاد می شود که این موضوع اهمیت ... :് بگو برات بفرسته & .بهداشتی آلودگی دام ها را دو چندان می کند

کلمات کلیدی:
هيدانيدوزيس،مشترك انسان و دام ،دام ،اسدآباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600794/