CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حاملگی ناخواسته و علل مربوط به آن در زنان باردار شهر کرمان در سال 1392

عنوان مقاله: حاملگی ناخواسته و علل مربوط به آن در زنان باردار شهر کرمان در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-4_003
منتشر شده در شماره 4 دوره 13 فصل تابستان در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره اشرف گنجویی - دانشیار گروه زنان و زایمانف دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
زهره کریم زاده - پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
علی فرامرزی گوهر - کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سولماز سادات حسینی ذیجود - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: باروری ناخواسته مشکل جهانی سلامت می باشد، که پیامدهای منفی آن بر خانواده و اجتماع تاثیر گذار است. زنان بابارداری ناخواسته به علت داشتن احساسات ناخوشایند طی دوران بارداری، در معرض بروز افزایش فشارخون، سقط، زایمان زودرسی و تولد نوزادان کم وزن هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان حاملگی ناخواسته و علل مربوط به آن در زنان باردار شهر کرمان در سال 1392 انجام گرفته است. روش کار: در مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی حاضر 231 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه افضلی پور شهر کرمان در سال 1392 بطور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 0/81 و روایی تایید شده از طریق مصاحبه فردی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون کای دو بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گرفت یافتهها: در مطالعه حاضر 30/3٪ حاملگی ناخواسته گزارش شد. شانسی وقوع حاملگی ناخواسته با افزایش سن مادران افزایش (0/001 =P) و با افزایش سواد مادران کاهش معنادار نشان داد (0/02 =P). حاملگی ناخواسته در خانواده هایی که تعداد فرزندان بیشتر داشتند، بالاتر بود (0/0001 =P). بین باروری ناخواسته با سن (0/002 =P) و شغل همسر (0/02 =P) ارتباط معنادار وجود داشت. همچنین ارتباط بین نوع روش پیشگیری و حاملگی ناخواسته معنی دار بود (0/04 =P). میزان آگاهی از روش های پیشگیری در زنانی که حاملگی ناخواسته داشتند پایین بود (0/002 =P). عمده منبع کسب اطلاعات افراد از روش های پیشگیری خانه بهداشت بود. نتیجه گیری: نتایج مطالع حاضر نشان داد بین بارداری ناخواسته و تعداد فرزندان، سواد پایین و سن بالای مادر رابطه معکوس وجود* دارد. بنابراین این عوامل باید به عنوان شاخص های بسیار مهم در مشاوره جهت انتخاب روش پیشگیری موثر مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
حاملگي ناخواسته ،سن ، سواد پيشگيري از بارداري

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600767/