CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش اموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392

عنوان مقاله: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش اموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-3_007
منتشر شده در شماره 3 دوره 13 فصل بهار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک معینی - دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سعید دشتی - دانشجوی دکتری آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد ،ایران
پروانه تیموری - دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
وحید کفعمی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: نوجوانی دوره تکامل تغییرات در وضعیت بدن، تفکر و روابط اجتماعی است. در این دوران فرد به تدریج مسیولیت سلامت خود را به عهده می گیرد. این تغییرات نوجوانان را در معرض خطر گسترش رفتارهای بهداشتی پرخطر قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392 انجام گردید. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. 360 نفر از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392 با روشی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت برای گرد آوری داده ها استفاده شد. از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و فراوانی با نرم افزار SPSS (نسخه 16) برای توصیف داده ها استفاده گردید. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 6 بعد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی فعالیت بدنی و مسیولیت پذیری سلامتی در بین دانش آموزان وضعیت مناسبی نداشتند. 88/1 درصد از دانش آموزان وضعیت خود شکوفایی و 48/9 درصد رفتارهای مسیولیت پذیری سلامتی مناسبی داشتند. 578 درصد رفتارهای تغذیه ای مناسب و 91/9 درصد وضعیت حمایت اجتماعی درک شده را در سطح بالا ذکر نموده اند. 55/8 درصد رفتارهای مدیریت استرسی خوب و 41/9 درصد وضعیت فعالیت بدنی خود را خوب دانسته اند. نتیجه گیری: تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاء رفتارهای سلامت و تهیه مواد و متون آموزشی مناسب با نیازهای این گروه از افراد جامعه می تواند بسیار سودمند باشد و باعث ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی دانش آموزان گردد.

کلمات کلیدی:
ارتقاء سلامت، دانش آموزان، رفتار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600763/