CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش نشانه های اضطراب آشکار و پنهان افراد مبتلا به ترس ازارتفاع

عنوان مقاله: اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش نشانه های اضطراب آشکار و پنهان افراد مبتلا به ترس ازارتفاع
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_018
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحسن ترابی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان اصفهان، ایران
غلامرضا منشیی - دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان ، اصفهان، ایران
مصطفی نجفی - دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان ،ایران

خلاصه مقاله:
ترس از ارتفاع یک اختلال اضطرابی رایج، ناتوان کننده و از نوع موقعیتی است که از هر 20 نفر 1 نفر به آن مبتلا می گردد.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه درمان واقعیت مجازی بر کاهش نشانه های اضطراب آشکار و پنهان در افراد مبتلابه ترس از ارتفاع انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی که طی 6 ماهه اول سال 1395 دارای ترس از ارتفاع بودند و از طریق آگهی در مراکز مشاوره از این روش درمانی مطلع شده و جهت درمان به آزمایشگاه مداخلات ابزاری در روانشناسی بیمارستان نور در شهر اصفهان مراجعه کردند. پساز م صاحبه ت شخی صی بر ا ساس چک لی ست علایم مربوط در پنجمین ویرا ست ت شخیص اختلال راهنمای ت شخی صی و آماریاختلالات روانی(5_DSM (ترس از ارتفاع برای آنها تایید شد و از بین آنها 30 نفر که ملاکهای لازم برای ورود به این طرح رادا شتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه آزمایش در 8 جل سه 30 دقیقه ای درمان مبتنی بر واقعیت مجازی را دریافت نمودند. ابزار گرداوری در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر در قبل و بعد از مداخله روی هر دو گروه اجرا شد. داده های جمع آوری شده با ا ستفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ن شان دادکه شیوه درمان واقعیت مجازی بر کاهش ن شانه های ا ضطرابی ترس از ارتفاع تاثیر معناداری دا شته ا ست . بنابراین واقعیت مجازی درکاهش نشانه های اضطرابی ترس ازارتفاع موثر بود و تاثیر سودمند پایا و موثری درزمان کوتاه بردرمان ترس ازارتفاع داشت میتواند به عنوان یک شیوه درمانی جدید درایران توسعه یابد

کلمات کلیدی:
واقعيت مجازي ، ترس ازارتفاع، اضطراب آشكاروپنهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600420/