CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت دانش، الگویی برای تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب دانش نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد

عنوان مقاله: مدیریت دانش، الگویی برای تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب دانش نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_177
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر زمانیان - کارشناس ارشد مهندسی برق، کارشناس شرکت آب و فاضلاب مشهد
هاشم طالبی - کارشناس ارشد مدیریت، مدرس مجتمع آموزش عالی گناباد

خلاصه مقاله:
دانش بهعنوان یک دارایی ارزشمند و یک سرمایه راهبردی در سازمان مطرح است. متخصصان تلاش میکنند دریابند، چگونه منابع دانش بهصورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان بهعنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد. فناوری اطلاعات بهعنوان یک مولفه حیاتی برایایجاد دانش از طریق گردآوری و ترکیب دانش از داخل یا بیرون سازمان، انتشار آن بهوسیله ارایهها و جلسات، پخش دانش و فرایندی کردن دانشاز قبیل طرحها و گزارشات، به سازمان اجازه میدهد دانش را خلق، تسهیم، ذخیره و استفاده کند. از همین رو ترکیب نقشی تاثیرگذار در فرایند خلق دانش دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب خلق دانش شرکت آب و فاضلاب مشهد است. تحقیقحاضر از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی شاغل در حوزههای مختلف شرکت -آب و فاضلاب مشهد میباشد. سطح تحلیل فردی بوده و به کمک روش نمونهگیری تصادفی ساده، نهایتا 228 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.برای ارزیابی مدل پژوهش نیز از آزمون رگرسیون خطی به کمک نرمافزار spss استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، بین پشتیبانی فناوری اطلاعات با فرایند ترکیب خلق دانش تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مديريت دانش، پشتيباني فناوري اطلاعات، فرايند خلق دانش، تركيب، شركت آب و فاضلاب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600395/