CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی غلظت بروموفرم در آب آشامیدنی شهرستان گناوه

عنوان مقاله: بررسی غلظت بروموفرم در آب آشامیدنی شهرستان گناوه
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_113
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

رویا مرادزاده - کارشناس ارشد محیطزیست، کارشناس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
عبدالرضا حیاتی - کارشناس ارشد محیطزیست، مدیر دفتر بهره برده برداری از تاسیسات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

خلاصه مقاله:
از جمله ترکیبات ارگانوکلره هالوژنه، برموفرم میباشد. این ترکیب در نتیجه واکنش کلر آزاد با برخی ترکیبات آلی در آب میباشد. خطرات بالقوه و خصوصیات سرطانزایی ترکیب برموفرم اثبات شده است. بنابراین مطالعات زیادی جهت حذف پیشسازهای برموفرم یا حذف خود برموفرم تولید شده در آب انجام گرفته است. در این تحقیق که در سالهای 1395-1394 انجام گرفت غلظت برموفرم در دو فصل زمستان و بهار و در شش ایستگاه شهرستان گناوه اندازهگیری شد. بهمنظور آنالیز نمونهها از دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل 3800-CP ساخت شرکت VARIAN استرالیا که مجهز به دتکتور جذب شعله (FID-GC (با نمونهبردار اتوماتیک COMBIPAL استفاده شد. نتایج نشان داد، حداکثر میزان برموفرم در طول نمونهبرداری مربوط به فصل بهار و در انتهای شبکه (اداره آب و فاضلاب گناوه) و برابر 30 میلیگرم در لیتر است. همچنین حداقل غلظت مربوط به فصل زمستان بوده که کمتر از 10 قرایتشده است. متوسط مقدار pH در فصل زمستان و بهار به ترتیب برابر 8/6 و 9/6 و متوسط مقدار کلر باقیمانده در فصل زمستان برابر 7/0 و در فصل بهار 6/0 میلیگرم در لیتر اندازهگیری شد. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با نرمافزار SPSS و Excel و در سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار (ضریب همبستگی ساده، آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن) با سطح معنیداری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد اختلاف آماری معنیدار بین مقادیر غلظت برموفرم این تحقیق با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد و کاملا مطلوب و بسیار پایینتر از حد استانداردهای مجاز موجود است. همچنین مشخص گردید بین برموفرم و سایر پارامترهای موثر در تولید آن اعم از کلر باقیمانده و گرما همبستگی معنیدار وجود دارد و فرضیات اکثرا با 99 %یا 95 %اطمینان تایید میگردد.

کلمات کلیدی:
برموفرم، آب آشاميدني، شهرستان گناوه، pH ،كلر باقيمانده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600332/