CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش مارنهای کرتاسه فوقانی بر کیفیت منابع آب آشامیدنی در غرب ایران مطالعه موردی

عنوان مقاله: نقش مارنهای کرتاسه فوقانی بر کیفیت منابع آب آشامیدنی در غرب ایران مطالعه موردی
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_080
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسین قبادی - استاد گروه زمینشناسی دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالرضا نوریزدان - دانشجوی دوره دکتری زمینشناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

خلاصه مقاله:
فلویور یکی از مهمترین عناصر موثر در مقاومت و سلامت دندانها و استخوانها است. وجود -F به میزان 5.0 تا 5.0 میلیگرم در لیتر در آب آشامیدنی برای سلامت دندانها بسیار مفید است؛ اما افزایش بیشازحد این عنصر موجب ایجاد فلویوروزیس دندانی و در مقادیر خیلی بالاتر به فلویوروزیساستخوانی منجر میشود. منابع آب آشامیدنی در سازندهای سخت دوران دوم و سوم زمینشناسی در زون تکتونیکی زاگرس چینخورده یکی از مهمترینمنابع آب زیرزمینی در غرب کشور ایران محسوب میشود. در این پژوهش با آنالیز 652 نمونه آب بهدستآمده از منابع آب زیرزمینی و تعیین مقدار - Fبا استفاده از معرف Spadnes ، نقشه تغییرات مکانی مقدار - Fمنابع آب استان لرستان تهیهشده است. با توجه به این نقشه مشاهده میگردد، مقدار - F 5 میلیگرم در لیتر در مناطق مختلف استان لرستان در تغییر است. بیشترین آنومالی مقادیر / بین صفرتا 62 - Fدر استان لرستان در جنوب و غرب این استاندر شهرستانهای پلدختر و کوه دشت مشاهده میگردد. با توجه به تغییرات مقدار - Fو نقشه زمینشناسی منطقه موردمطالعه مشاهده میگردد درچاههایی که در سازندهای سخت مانند سروک و آسماری شهبازان حفرشده و بخشی از محور چاه در سازندهای گورپی و پابده گورپی قرار میگیرد، - -مقدار - Fبه نحو چشمگیری افزایش مییابد. علت اصلی افزایش مقدار -F در مارن ها سازند گورپی وجود فسفات به شکل فلویور آپاتیت ( FAP () F3)4(Po5Ca ( است. وجود فلویور آپاتیت ) FAP ( باعث افزایش مقدار - Fدر آبهای زیرزمینی منطقه شده است. در منطقه موردمطالعه کمترین مقدار فلوراید مربوط به شهرستان بروجرد با میانگین 5.560 میلیگرم در لیتر است.

کلمات کلیدی:
مارن، منابع آب زیرزمینی، فلوراید، زاگرس چینخورده، فسفات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600299/